Traditional

送綽侄住庵吳興山中

湖海相從十日留,頗哀老子鬢驚秋。
目光猶射車牛背,不用殷勤舉話頭。

Simplified

送绰侄住庵吴兴山中

湖海相从十日留,颇哀老子鬓惊秋。
目光犹射车牛背,不用殷勤举话头。

Pronunciation

sòng chuò zhí zhù ān wú xīng shān zhōng

hú hǎi xiāng cóng shí rì liú , pō āi lǎo zǐ bìn jīng qiū 。
mù guāng yóu shè chē niú bèi , bù yòng yīn qín jǔ huà tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.