Traditional

送鄭二員外

置酒竟長宵,送君登遠道。
羈心看旅雁,晚泊依秋草。
秋草尚芊芊,離憂亦渺然。
元戎辟才彥,行子犯風煙。
風煙積惆悵,淮海殊飄蕩。
明日是重陽,登高遠相望。

Simplified

送郑二员外

置酒竟长宵,送君登远道。
羁心看旅雁,晚泊依秋草。
秋草尚芊芊,离忧亦渺然。
元戎辟才彦,行子犯风烟。
风烟积惆怅,淮海殊飘荡。
明日是重阳,登高远相望。

Pronunciation

sòng zhèng èr yuán wài

zhì jiǔ jìng cháng xiāo , sòng jūn dēng yuǎn dào 。
jī xīn kàn lǚ yàn , wǎn bó yī qiū cǎo 。
qiū cǎo shàng qiān qiān , lí yōu yì miǎo rán 。
yuán róng bì cái yàn , xíng zǐ fàn fēng yān 。
fēng yān jī chóu chàng , huái hǎi shū piāo dàng 。
míng rì shì zhòng yáng , dēng gāo yuǎn xiāng wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.