Traditional

送錢唐路少府赴制舉

公車待詔赴長安,客裏新正阻舊歡。
遲日未能銷野雪,晴花偏自犯江寒。
東溟道路通秦塞,北闕威儀識漢官。
共許郤詵工射策,恩榮請向一枝看。

Simplified

送钱唐路少府赴制举

公车待诏赴长安,客里新正阻旧欢。
迟日未能销野雪,晴花偏自犯江寒。
东溟道路通秦塞,北阙威仪识汉官。
共许郤诜工射策,恩荣请向一枝看。

Pronunciation

sòng qián táng lù shǎo fǔ fù zhì jǔ

gōng chē dài zhào fù cháng ān , kè lǐ xīn zhèng zǔ jiù huān 。
chí rì wèi néng xiāo yě xuě , qíng huā piān zì fàn jiāng hán 。
dōng míng dào lù tōng qín sāi , běi què wēi yí shí hàn guān 。
gòng xǔ xì shēn gōng shè cè , ēn róng qǐng xiàng yī zhī kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.