Traditional

逸老

白日下駸駸,青天高浩浩。
人生在其中,適時即為好。
勞我以少壯,息我以衰老。
順之多吉壽,違之或兇夭。
我初五十八,息老雖非早。
一閑十三年,所得亦不少。
況加祿仕後,衣食常溫飽。
又從風疾來,女嫁男婚了。
胸中一無事,浩氣凝襟抱。
飄若雲信風,樂於魚在藻。
桑榆坐已暮,鐘漏行將曉。
皤然七十翁,亦足稱壽考。
筋骸本非實,一束芭蕉草。
眷屬偶相依,一夕同棲鳥。
去何有顧戀,住亦無憂惱。
生死尚復然,其余安足道。
是故臨老心,冥然合玄造。

Simplified

逸老

白日下駸駸,青天高浩浩。
人生在其中,适时即为好。
劳我以少壮,息我以衰老。
顺之多吉寿,违之或凶夭。
我初五十八,息老虽非早。
一闲十三年,所得亦不少。
况加禄仕后,衣食常温饱。
又从风疾来,女嫁男婚了。
胸中一无事,浩气凝襟抱。
飘若云信风,乐于鱼在藻。
桑榆坐已暮,钟漏行将晓。
皤然七十翁,亦足称寿考。
筋骸本非实,一束芭蕉草。
眷属偶相依,一夕同栖鸟。
去何有顾恋,住亦无忧恼。
生死尚复然,其余安足道。
是故临老心,冥然合玄造。

Pronunciation

yì lǎo

bái rì xià qīn qīn , qīng tiān gāo hào hào 。
rén shēng zài qí zhōng , shì shí jí wéi hǎo 。
láo wǒ yǐ shǎo zhuàng , xī wǒ yǐ shuāi lǎo 。
shùn zhī duō jí shòu , wéi zhī huò xiōng yāo 。
wǒ chū wǔ shí bā , xī lǎo suī fēi zǎo 。
yī xián shí sān nián , suǒ dé yì bù shǎo 。
kuàng jiā lù shì hòu , yī shí cháng wēn bǎo 。
yòu cóng fēng jí lái , nǚ jià nán hūn liǎo 。
xiōng zhōng yī wú shì , hào qì níng jīn bào 。
piāo ruò yún xìn fēng , lè yú yú zài zǎo 。
sāng yú zuò yǐ mù , zhōng lòu xíng jiāng xiǎo 。
pó rán qī shí wēng , yì zú chēng shòu kǎo 。
jīn hái běn fēi shí , yī shù bā jiāo cǎo 。
juàn shǔ ǒu xiāng yī , yī xī tóng qī niǎo 。
qù hé yǒu gù liàn , zhù yì wú yōu nǎo 。
shēng sǐ shàng fù rán , qí yú ān zú dào 。
shì gù lín lǎo xīn , míng rán hé xuán zào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.