Traditional

遍地錦

吾本當初水竹村。
甘河鎮上便狂風。
七朵金蓮朵朵新。
丘劉譚馬郝王

Simplified

遍地锦

吾本当初水竹村。
甘河镇上便狂风。
七朵金莲朵朵新。
丘刘谭马郝王

Pronunciation

biàn dì jǐn

wú běn dāng chū shuǐ zhú cūn , gān hé zhèn shàng biàn kuáng fēng , qī duǒ jīn lián duǒ duǒ xīn , qiū liú tán mǎ hǎo wáng

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.