Traditional

道士步虛詞 十

麟洲一海闊。
玄圃半天高。
浮丘迎子晉。
若士避盧敖。
經飡林盧李。
舊食綏山桃。
成丹須竹節。
刻髓用蘆刀。
無妨隱士去。
即是賢人逃。

Simplified

道士步虚词 十

麟洲一海阔。
玄圃半天高。
浮丘迎子晋。
若士避卢敖。
经飡林卢李。
旧食绥山桃。
成丹须竹节。
刻髓用芦刀。
无妨隐士去。
即是贤人逃。

Pronunciation

dào shì bù xū cí shí

lín zhōu yī hǎi kuò , xuán pǔ bàn tiān gāo , fú qiū yíng zǐ jìn , ruò shì bì lú áo , jīng cān lín lú lǐ , jiù shí suí shān táo , chéng dān xū zhú jié , kè suǐ yòng lú dāo , wú fáng yǐn shì qù , jí shì xián rén táo ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.