Traditional

道室雜詠

精神有限惟當嗇,造化無心不汝私。
此事安須知決擇,雞鳴勿後老人期。

Simplified

道室杂咏

精神有限惟当啬,造化无心不汝私。
此事安须知决择,鸡鸣勿後老人期。

Pronunciation

dào shì zá yǒng

jīng shén yǒu xiàn wéi dāng sè , zào huà wú xīn bù rǔ sī 。
cǐ shì ān xū zhī jué zé , jī míng wù hòu lǎo rén qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.