Traditional

道室雜詠

黃褐長絳七尺身,袖中一劍隱紅麈。
城門萬屨日來往,眾裏安知無此人?

Simplified

道室杂咏

黄褐长绦七尺身,袖中一剑隐红麈。
城门万屦日来往,众里安知无此人?

Pronunciation

dào shì zá yǒng

huáng hè cháng tāo qī chǐ shēn , xiù zhōng yī jiàn yǐn hóng zhǔ 。
chéng mén wàn jù rì lái wǎng , zhòng lǐ ān zhī wú cǐ rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.