Traditional

道室雜詠

身是秋風一斷蓬,何曾住處限西東。
棋枰窗下時聞雹,丹竈巖間夜吐虹。
采藥不辭千裏去,釣魚曾破十年功。
白頭始悟頤生紗,盡在黃庭兩卷中。

Simplified

道室杂咏

身是秋风一断蓬,何曾住处限西东。
棋枰窗下时闻雹,丹灶岩间夜吐虹。
采药不辞千里去,钓鱼曾破十年功。
白头始悟颐生纱,尽在黄庭两卷中。

Pronunciation

dào shì zá yǒng

shēn shì qiū fēng yī duàn péng , hé zēng zhù chǔ xiàn xī dōng 。
qí píng chuāng xià shí wén báo , dān zào yán jiān yè tǔ hóng 。
cǎi yào bù cí qiān lǐ qù , diào yú zēng pò shí nián gōng 。
bái tóu shǐ wù yí shēng shā , jìn zài huáng tíng liǎng juàn zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.