Traditional

遣懷

息倦登耕隴,乘閑弄釣舟。
安能書咄咄,且復送悠悠。
窮巷誰來往,村醪自獻酬。
何妨晏平仲,歲晚一狐裘。

Simplified

遣怀

息倦登耕陇,乘闲弄钓舟。
安能书咄咄,且复送悠悠。
穷巷谁来往,村醪自献酬。
何妨晏平仲,岁晚一狐裘。

Pronunciation

qiǎn huái

xī juàn dēng gēng lǒng , chéng xián nòng diào zhōu 。
ān néng shū duō duō , qiě fù sòng yōu yōu 。
qióng xiàng shuí lái wǎng , cūn láo zì xiàn chóu 。
hé fáng yàn píng zhòng , suì wǎn yī hú qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.