Traditional

鄒衍谷

燕谷無暖氣,窮巖閉嚴陰。
鄒子一吹律,能回天地心。

Simplified

邹衍谷

燕谷无暖气,穷岩闭严阴。
邹子一吹律,能回天地心。

Pronounciation

zōu yǎn gǔ

yàn gǔ wú nuǎn qì , qióng yán bì yán yīn 。
zōu zǐ yī chuī lǜ , néng huí tiān dì xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.