Traditional

鄭生嘗隱天臺,徵起而仕。今復謝病,隱於此

鄭君得自然,虛白生心胸。
吸彼沆瀣精,凝為冰雪容。
大君貞元初,求賢致時雍。
蒲輪入翠微,迎下天臺峰。
赤城別松喬,黃閣交夔龍。
俯仰受三命,從容辭九重。
出籠鶴翩翩,歸林鳳喁喁。
在火辨良玉,經霜識貞松。
新居寄楚山,山碧溪溶溶。
丹竈燒煙煴,黃精花豐茸。
蕙帳夜瑟淡,桂樽春酒濃。
時人不到處,苔石無塵蹤。
我今何為者,趨世身龍鐘。
不向林壑訪,無由朝市逢。
終當解塵纓,蔔築來相從。

Simplified

郑生尝隐天台,徵起而仕。今复谢病,隐于此

郑君得自然,虚白生心胸。
吸彼沆瀣精,凝为冰雪容。
大君贞元初,求贤致时雍。
蒲轮入翠微,迎下天台峰。
赤城别松乔,黄阁交夔龙。
俯仰受三命,从容辞九重。
出笼鹤翩翩,归林凤喁喁。
在火辨良玉,经霜识贞松。
新居寄楚山,山碧溪溶溶。
丹灶烧烟煴,黄精花丰茸。
蕙帐夜瑟淡,桂樽春酒浓。
时人不到处,苔石无尘踪。
我今何为者,趋世身龙钟。
不向林壑访,无由朝市逢。
终当解尘缨,卜筑来相从。

Pronunciation

zhèng shēng cháng yǐn tiān tái , zhǐ qǐ ér shì 。 jīn fù xiè bìng , yǐn yú cǐ

zhèng jūn dé zì rán , xū bái shēng xīn xiōng 。
xī bǐ hàng xiè jīng , níng wéi bīng xuě róng 。
dà jūn zhēn yuán chū , qiú xián zhì shí yōng 。
pú lún rù cuì wēi , yíng xià tiān tái fēng 。
chì chéng bié sōng qiáo , huáng gé jiāo kuí lóng 。
fǔ yǎng shòu sān mìng , cóng róng cí jiǔ zhòng 。
chū lóng hè piān piān , guī lín fèng yóng yóng 。
zài huǒ biàn liáng yù , jīng shuāng shí zhēn sōng 。
xīn jū jì chǔ shān , shān bì xī róng róng 。
dān zào shāo yān yūn , huáng jīng huā fēng róng 。
huì zhàng yè sè dàn , guì zūn chūn jiǔ nóng 。
shí rén bù dào chǔ , tái shí wú chén zōng 。
wǒ jīn hé wéi zhě , qū shì shēn lóng zhōng 。
bù xiàng lín hè fǎng , wú yóu zhāo shì féng 。
zhōng dāng jiě chén yīng , bǔ zhù lái xiāng cóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.