Traditional

郡亭

平旦起視事,亭午臥掩關。
除親簿領外,多在琴書前。
況有虛白亭,坐見海門山。
潮來一憑檻,賓至一開筵。
終朝對雲水,有時聽管弦。
持此聊過日,非忙亦非閑。
山林太寂寞,朝闕空喧煩。
唯茲郡閣內,囂靜得中間。

Simplified

郡亭

平旦起视事,亭午卧掩关。
除亲簿领外,多在琴书前。
况有虚白亭,坐见海门山。
潮来一凭槛,宾至一开筵。
终朝对云水,有时听管弦。
持此聊过日,非忙亦非闲。
山林太寂寞,朝阙空喧烦。
唯兹郡阁内,嚣静得中间。

Pronunciation

jùn tíng

píng dàn qǐ shì shì , tíng wǔ wò yǎn guān 。
chú qīn bù lǐng wài , duō zài qín shū qián 。
kuàng yǒu xū bái tíng , zuò jiàn hǎi mén shān 。
cháo lái yī píng jiàn , bīn zhì yī kāi yán 。
zhōng zhāo duì yún shuǐ , yǒu shí tīng guǎn xián 。
chí cǐ liáo guò rì , fēi máng yì fēi xián 。
shān lín tài jì mò , zhāo què kōng xuān fán 。
wéi zī jùn gé nèi , xiāo jìng dé zhōng jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.