Traditional

郭氏山林十六詠倚劍

懸瀑若劍立,空潭如鏡平。
未能照魑魅,且用斬長鯨。

Simplified

郭氏山林十六詠倚剑

懸瀑若剑立,空潭如镜平。
未能照魑魅,且用斩长鲸。

Pronunciation

guō shì shān lín shí liù yǒng yǐ jiàn

xuán pù ruò jiàn lì , kōng tán rú jìng píng 。
wèi néng zhào chī mèi , qiě yòng zhǎn cháng jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.