Traditional

酬令公雪中見贈訝不與夢得同相訪

雪似鵝毛飛散亂,人披鶴氅立徘徊。
鄒生枚叟非無興,唯待梁王召即來。

Simplified

酬令公雪中见赠讶不与梦得同相访

雪似鹅毛飞散乱,人披鹤氅立徘徊。
邹生枚叟非无兴,唯待梁王召即来。

Pronunciation

chóu líng gōng xuě zhōng jiàn zèng yà bù yǔ mèng dé tóng xiāng fǎng

xuě sì é máo fēi sàn luàn , rén pī hè chǎng lì pái huái 。
zōu shēng méi sǒu fēi wú xīng , wéi dài liáng wáng zhào jí lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.