Traditional

酬令狐相公春日尋花見寄六韻

病臥帝王州,花時不得遊。
老應隨日至,春肯為人留?
粉壞杏將謝,火繁桃尚稠。
白飄僧院地,紅落酒家樓。
空裏雪相似,晚來風不休。
吟君悵望句,如到曲江頭。

Simplified

酬令狐相公春日寻花见寄六韵

病卧帝王州,花时不得游。
老应随日至,春肯为人留?
粉坏杏将谢,火繁桃尚稠。
白飘僧院地,红落酒家楼。
空里雪相似,晚来风不休。
吟君怅望句,如到曲江头。

Pronunciation

chóu líng hú xiāng gōng chūn rì xún huā jiàn jì liù yùn

bìng wò dì wáng zhōu , huā shí bù dé yóu 。
lǎo yīng suí rì zhì , chūn kěn wéi rén liú ?
fěn huài xìng jiāng xiè , huǒ fán táo shàng chóu 。
bái piāo sēng yuàn dì , hóng luò jiǔ jiā lóu 。
kōng lǐ xuě xiāng sì , wǎn lái fēng bù xiū 。
yín jūn chàng wàng jù , rú dào qū jiāng tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.