Traditional

酬柳相公

天下如今已太平,相公何事喚狂生。
個身恰似籠中鶴,東望滄溟叫數聲。

Simplified

酬柳相公

天下如今已太平,相公何事唤狂生。
个身恰似笼中鹤,东望沧溟叫数声。

Pronunciation

chóu liǔ xiāng gōng

tiān xià rú jīn yǐ tài píng , xiāng gōng hé shì huàn kuáng shēng 。
gè shēn qià sì lóng zhōng hè , dōng wàng cāng míng jiào shù shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.