Traditional

醉中作行草數紙

還家痛飲洗塵土,醉帖淋漓寄豪舉;石池墨瀋如海寬,玄雲下垂黑蛟舞。
太陰鬼神挾風雨,夜半馬陵飛萬弩。
堂堂筆陣從天下,氣壓唐人折釵股。
丈夫本意陋千古,殘虜何足膏碪斧;驛書馳報兒單於,直用毛錐驚殺汝!

Simplified

醉中作行草数纸

还家痛饮洗尘土,醉帖淋漓寄豪举;石池墨渖如海宽,玄云下垂黑蛟舞。
太阴鬼神挟风雨,夜半马陵飞万弩。
堂堂笔阵从天下,气压唐人折钗股。
丈夫本意陋千古,残虏何足膏碪斧;驿书驰报儿单于,直用毛锥惊杀汝!

Pronunciation

zuì zhōng zuò xíng cǎo shù zhǐ

huán jiā tòng yǐn xǐ chén tǔ , zuì tiè lín lí jì háo jǔ û shí chí mò shěn rú hǎi kuān , xuán yún xià chuí hēi jiāo wǔ 。
tài yīn guǐ shén xié fēng yǔ , yè bàn mǎ líng fēi wàn nǔ 。
táng táng bǐ zhèn cóng tiān xià , qì yā táng rén zhē chāi gǔ 。
zhàng fū běn yì lòu qiān gǔ , cán lǔ hé zú gāo zhēn fǔ û yì shū chí bào ér dān yú , zhí yòng máo zhuī jīng shā rǔ !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.