Traditional

醉中留別楊六兄弟 三月二十日別。

春初攜手春深散,無日花間不醉狂。
別後何人堪共醉,猶殘十日好風光。

Simplified

醉中留别杨六兄弟 三月二十日别。

春初携手春深散,无日花间不醉狂。
别后何人堪共醉,犹残十日好风光。

Pronunciation

zuì zhōng liú bié yáng liù xiōng dì sān yuè èr shí rì bié 。

chūn chū xié shǒu chūn shēn sàn , wú rì huā jiān bù zuì kuáng 。
bié hòu hé rén kān gòng zuì , yóu cán shí rì hǎo fēng guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.