Traditional

醉書秦望山石壁

秋雨初霽開長空,夜天無雲吐白虹,擘波浴海出日月,破山卷地驅雷風。
昆侖黃流瀉浩浩,太華巨掌摩穹穹。
平生所懷正如此,拜賜虛皇稱放翁。
放翁七十飲千鍾,耳目未廢頭未童。
向來楚漢何足道,真覺萬古無英雄。
行窮禹跡亦安往,聊借曠快洗我胸。
濤瀾屢犯蛟靈怒,澗谷或與精靈逢。
黃金鑄就決河塞,俘獻頡利長安宮。
不如醉筆掃青嶂,入石一寸豪健驚天公。

Simplified

醉书秦望山石壁

秋雨初霁开长空,夜天无云吐白虹,擘波浴海出日月,破山卷地驱雷风。
昆仑黄流泻浩浩,太华巨掌摩穹穹。
平生所怀正如此,拜赐虚皇称放翁。
放翁七十饮千锺,耳目未废头未童。
向来楚汉何足道,真觉万古无英雄。
行穷禹迹亦安往,聊借旷快洗我胸。
涛澜屡犯蛟灵怒,涧谷或与精灵逢。
黄金铸就决河塞,俘献颉利长安宫。
不如醉笔扫青嶂,入石一寸豪健惊天公。

Pronunciation

zuì shū qín wàng shān shí bì

qiū yǔ chū jì kāi cháng kōng , yè tiān wú yún tǔ bái hóng , bò bō yù hǎi chū rì yuè , pò shān juàn dì qū léi fēng 。
kūn lún huáng liú xiè hào hào , tài huá jù zhǎng mó qióng qióng 。
píng shēng suǒ huái zhèng rú cǐ , bài cì xū huáng chēng fàng wēng 。
fàng wēng qī shí yǐn qiān zhōng , ěr mù wèi fèi tóu wèi tóng 。
xiàng lái chǔ hàn hé zú dào , zhēn jué wàn gǔ wú yīng xióng 。
xíng qióng yǔ jì yì ān wǎng , liáo jiè kuàng kuài xǐ wǒ xiōng 。
tāo lán lǚ fàn jiāo líng nù , jiàn gǔ huò yǔ jīng líng féng 。
huáng jīn zhù jiù jué hé sāi , fú xiàn jié lì cháng ān gōng 。
bù rú zuì bǐ sǎo qīng zhàng , rù shí yī cùn háo jiàn jīng tiān gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.