Traditional

醉歌

草書大叫寫成圖,博?
隨聲喝作盧。
何以即今雲海上,千鈞強弩射天吳。

Simplified

醉歌

草书大叫写成图,博?
随声喝作卢。
何以即今云海上,千钧强弩射天吴。

Pronunciation

zuì gē

cǎo shū dà jiào xiě chéng tú , bó ?
suí shēng hē zuò lú 。
hé yǐ jí jīn yún hǎi shàng , qiān jūn qiáng nǔ shè tiān wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.