Traditional

醉遊平泉

狂歌箕踞酒尊前,眼不看人面向天。
洛客最閑唯有我,一年四度到平泉。

Simplified

醉游平泉

狂歌箕踞酒尊前,眼不看人面向天。
洛客最闲唯有我,一年四度到平泉。

Pronunciation

zuì yóu píng quán

kuáng gē jī jù jiǔ zūn qián , yǎn bù kàn rén miàn xiàng tiān 。
luò kè zuì xián wéi yǒu wǒ , yī nián sì dù dào píng quán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.