Traditional

醉蓬萊

見羞容斂翠,嫩臉勻紅,素腰裊娜。
紅藥闌邊,惱不教伊過。
半掩嬌羞,語聲低顫,問道有人知麼。
強整羅裙,偷回波眼,佯行佯坐。
更問假如,事還成後,亂了雲鬟,被娘猜破。
我且歸家,你而今休呵。
更為娘行,有些針線,誚未曾收囉。
卻待更闌,庭花影下,重來則個。

Simplified

醉蓬莱

见羞容敛翠,嫩脸匀红,素腰袅娜。
红药阑边,恼不教伊过。
半掩娇羞,语声低颤,问道有人知麽。
强整罗裙,偷回波眼,佯行佯坐。
更问假如,事还成後,乱了云鬟,被娘猜破。
我且归家,你而今休呵。
更为娘行,有些针线,诮未曾收囉。
却待更阑,庭花影下,重来则个。

Pronunciation

zuì péng lái

jiàn xiū róng liǎn cuì , nèn liǎn yún hóng , sù yāo niǎo nà 。
hóng yào lán biān , nǎo bù jiào yī guò 。
bàn yǎn jiāo xiū , yǔ shēng dī chàn , wèn dào yǒu rén zhī mó 。
qiáng zhěng luó qún , tōu huí bō yǎn , yáng xíng yáng zuò 。
gēng wèn jiǎ rú , shì huán chéng hòu , luàn liǎo yún huán , bèi niáng cāi pò 。
wǒ qiě guī jiā , nǐ ér jīn xiū hē 。
gēng wéi niáng xíng , yǒu xiē zhēn xiàn , qiào wèi zēng shōu luō 。
què dài gēng lán , tíng huā yǐng xià , zhòng lái zé gè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.