Traditional

醒起獨酌懷友

西風靜夜吹蓮塘,芙蓉破紅金粉香。
摘花把酒弄秋芳,吳雲楚水愁茫茫。
美人此夕不入夢,獨宿高樓明月涼。

Simplified

醒起独酌怀友

西风静夜吹莲塘,芙蓉破红金粉香。
摘花把酒弄秋芳,吴云楚水愁茫茫。
美人此夕不入梦,独宿高楼明月凉。

Pronunciation

xǐng qǐ dú zhuó huái yǒu

xī fēng jìng yè chuī lián táng , fú róng pò hóng jīn fěn xiāng 。
zhāi huā bǎ jiǔ nòng qiū fāng , wú yún chǔ shuǐ chóu máng máng 。
měi rén cǐ xī bù rù mèng , dú sù gāo lóu míng yuè liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.