Traditional

采石墓

采石江邊李白墳,遶田無限草連雲。
可憐荒壟窮泉骨,曾有驚天動地文。
但是詩人多薄命,就中淪落不過君。
渚蘋溪草猶堪薦,大雅遺風不可聞。

Simplified

采石墓

采石江边李白坟,遶田无限草连云。
可怜荒垄穷泉骨,曾有惊天动地文。
但是诗人多薄命,就中沦落不过君。
渚苹溪草犹堪荐,大雅遗风不可闻。

Pronunciation

cǎi shí mù

cǎi shí jiāng biān lǐ bái fén , rào tián wú xiàn cǎo lián yún 。
kě lián huāng lǒng qióng quán gǔ , zēng yǒu jīng tiān dòng dì wén 。
dàn shì shī rén duō báo mìng , jiù zhōng lún luò bù guò jūn 。
zhǔ píng xī cǎo yóu kān jiàn , dà yǎ yí fēng bù kě wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.