Traditional

采蓮曲

菱葉縈波荷飐風,荷花深處小舟通。
逢郎欲語低頭笑,碧玉搔頭落水中。

Simplified

采莲曲

菱叶萦波荷飐风,荷花深处小舟通。
逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。

Pronunciation

cǎi lián qū

líng yè yíng bō hé zhǎn fēng , hé huā shēn chǔ xiǎo zhōu tōng 。
féng láng yù yǔ dī tóu xiào , bì yù sāo tóu luò shuǐ zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.