Traditional

采蓮

蘸水朱扉不上關,采蓮小舫夜深還。
一樽何處無風月,自是人生苦欠閑。

Simplified

采莲

蘸水朱扉不上关,采莲小舫夜深还。
一樽何处无风月,自是人生苦欠闲。

Pronunciation

cǎi lián

zhàn shuǐ zhū fēi bù shàng guān , cǎi lián xiǎo fǎng yè shēn huán 。
yī zūn hé chǔ wú fēng yuè , zì shì rén shēng kǔ qiàn xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.