Traditional

采蓮

帝青天映麯塵波,時有遊魚動綠荷。
回首家山又千裏,不堪醉裏聽吳歌!

Simplified

采莲

帝青天映麴尘波,时有游鱼动绿荷。
回首家山又千里,不堪醉里听吴歌!

Pronunciation

cǎi lián

dì qīng tiān yìng qū chén bō , shí yǒu yóu yú dòng lǜ hé 。
huí shǒu jiā shān yòu qiān lǐ , bù kān zuì lǐ tīng wú gē !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.