Traditional

重感

停驂歇路隅,重感一長籲。
擾擾生還死,紛紛榮又枯。
困支青竹杖,閑捋白髭須。
莫嘆身衰老,交遊半已無。

Simplified

重感

停骖歇路隅,重感一长吁。
扰扰生还死,纷纷荣又枯。
困支青竹杖,闲捋白髭须。
莫叹身衰老,交游半已无。

Pronunciation

zhòng gǎn

tíng cān xiē lù yú , zhòng gǎn yī cháng xū 。
rǎo rǎo shēng huán sǐ , fēn fēn róng yòu kū 。
kùn zhī qīng zhú zhàng , xián luō bái zī xū 。
mò tàn shēn shuāi lǎo , jiāo yóu bàn yǐ wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.