Traditional

重戲贈

集賢池館從他盛,履道林亭勿自輕。
往往歸來嫌窄小,年年為主莫無情。

Simplified

重戏赠

集贤池馆从他盛,履道林亭勿自轻。
往往归来嫌窄小,年年为主莫无情。

Pronunciation

zhòng xì zèng

jí xián chí guǎn cóng tā shèng , lǚ dào lín tíng wù zì qīng 。
wǎng wǎng guī lái xián zhǎi xiǎo , nián nián wéi zhǔ mò wú qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.