Traditional

重題

泉石尚依依,林疏僧亦稀。
何年辭水閣,今夜宿雲扉。
謾獻長楊賦,虛拋薜荔衣。
不能成一事,贏得白頭歸。

Simplified

重题

泉石尚依依,林疏僧亦稀。
何年辞水阁,今夜宿云扉。
谩献长杨赋,虚抛薜荔衣。
不能成一事,赢得白头归。

Pronunciation

zhòng tí

quán shí shàng yī yī , lín shū sēng yì xī 。
hé nián cí shuǐ gé , jīn yè sù yún fēi 。
mán xiàn cháng yáng fù , xū pāo bì lì yī 。
bù néng chéng yī shì , yíng dé bái tóu guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.