Traditional

野步

漠漠秋園暮景孤,綸巾羽服從奚奴。
風流畫手無摩詰,寫作龍山野步圖。

Simplified

野步

漠漠秋园暮景孤,纶巾羽服从奚奴。
风流画手无摩诘,写作龙山野步图。

Pronunciation

yě bù

mò mò qiū yuán mù jǐng gū , lún jīn yǔ fú cóng xī nú 。
fēng liú huà shǒu wú mó jié , xiě zuò lóng shān yě bù tú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.