Traditional

長子第一百四十九

大兒聰明到,青歲已摧頹。
回風吹獨樹,吾寧舍一哀。

Simplified

长子第一百四十九

大儿聪明到,青岁已摧颓。
回风吹独树,吾宁舍一哀。

Pronunciation

cháng zǐ dì yī bǎi sì shí jiǔ

dà ér cōng míng dào , qīng suì yǐ cuī tuí 。
huí fēng chuī dú shù , wú níng shè yī āi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.