Traditional

長安落第

花繁柳暗九門深,對飲悲歌淚滿襟。
數日鶯花皆落羽,一回春至一傷心。

Simplified

长安落第

花繁柳暗九门深,对饮悲歌泪满襟。
数日莺花皆落羽,一回春至一伤心。

Pronunciation

cháng ān luò dì

huā fán liǔ àn jiǔ mén shēn , duì yǐn bēi gē lèi mǎn jīn 。
shù rì yīng huā jiē luò yǔ , yī huí chūn zhì yī shāng xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.