Traditional

長安道

花枝缺處青樓開,艷歌一曲酒一杯。
美人勸我急行樂,自古朱顏不再來。
君不見外州客,長安道,一回來,一回老。

Simplified

长安道

花枝缺处青楼开,艳歌一曲酒一杯。
美人劝我急行乐,自古朱颜不再来。
君不见外州客,长安道,一回来,一回老。

Pronunciation

cháng ān dào

huā zhī quē chǔ qīng lóu kāi , yàn gē yī qū jiǔ yī bēi 。
měi rén quàn wǒ jí xíng lè , zì gǔ zhū yán bù zài lái 。
jūn bù jiàn wài zhōu kè , cháng ān dào , yī huí lái , yī huí lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.