Traditional

長安道

朱門映綠楊,雙闕牴通莊。
玉珮聲逾遠,紅塵猶自香。

Simplified

长安道

朱门映绿杨,双阙抵通庄。
玉珮声逾远,红尘犹自香。

Pronunciation

cháng ān dào

zhū mén yìng lǜ yáng , shuāng què dǐ tōng zhuāng 。
yù pèi shēng yú yuǎn , hóng chén yóu zì xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.