Traditional

長安道

千夫登登供版築,萬手丁丁供斲木。
歌樓舞榭高入雲,復幕重簾晝燒燭。
中使傳宣騎飛鞚,達官侯見車擊轂。
豈惟炎熱可炙手,五月瞿唐誰敢觸。
人生易盡朝露曦,世事無常壞陂復。
士師分鹿真是夢,塞翁失馬猶為福。
君不見野老八十無完衣,歲晚北風吹破屋。

Simplified

长安道

千夫登登供版筑,万手丁丁供斲木。
歌楼舞榭高入云,复幕重帘昼烧烛。
中使传宣骑飞鞚,达官侯见车击毂。
岂惟炎热可炙手,五月瞿唐谁敢触。
人生易尽朝露曦,世事无常坏陂复。
士师分鹿真是梦,塞翁失马犹为福。
君不见野老八十无完衣,岁晚北风吹破屋。

Pronunciation

cháng ān dào

qiān fū dēng dēng gōng bǎn zhù , wàn shǒu dīng dīng gōng zhuó mù 。
gē lóu wǔ xiè gāo rù yún , fù mù zhòng lián zhòu shāo zhú 。
zhōng shǐ chuán xuān qí fēi kòng , dá guān hóu jiàn chē jī gǔ 。
qǐ wéi yán rè kě zhì shǒu , wǔ yuè qú táng shuí gǎn chù 。
rén shēng yì jìn zhāo lù xī , shì shì wú cháng huài bēi fù 。
shì shī fēn lù zhēn shì mèng , sāi wēng shī mǎ yóu wéi fú 。
jūn bù jiàn yě lǎo bā shí wú wán yī , suì wǎn běi fēng chuī pò wū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.