Traditional

長安閑居

風竹松煙晝掩關,意中長似在深山。
無人不怪長安住,何獨朝朝暮暮閑?

Simplified

长安闲居

风竹松烟昼掩关,意中长似在深山。
无人不怪长安住,何独朝朝暮暮闲?

Pronunciation

cháng ān xián jū

fēng zhú sōng yān zhòu yǎn guān , yì zhōng cháng sì zài shēn shān 。
wú rén bù guài cháng ān zhù , hé dú zhāo zhāo mù mù xián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.