Traditional

問正上人疾

醫王猶有疾,妙理競難窮。
餌藥應隨病,觀身轉悟空。
地閑花欲雨,窗冷竹生風。
幾日東林去,門人待遠公。

Simplified

问正上人疾

医王犹有疾,妙理竞难穷。
饵药应随病,观身转悟空。
地闲花欲雨,窗冷竹生风。
几日东林去,门人待远公。

Pronunciation

wèn zhèng shàng rén jí

yī wáng yóu yǒu jí , miào lǐ jìng nán qióng 。
ěr yào yīng suí bìng , guān shēn zhuǎn wù kōng 。
dì xián huā yù yǔ , chuāng lěng zhú shēng fēng 。
jī rì dōng lín qù , mén rén dài yuǎn gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.