Traditional

聞新雁有感

新雁南來片影孤,冷雲深處宿菇蘆。
不知湘水巴陵路,曾記漁陽上谷無?

Simplified

闻新雁有感

新雁南来片影孤,冷云深处宿菰芦。
不知湘水巴陵路,曾记渔阳上谷无?

Pronunciation

wén xīn yàn yǒu gǎn

xīn yàn nán lái piàn yǐng gū , lěng yún shēn chǔ sù gū lú 。
bù zhī xiāng shuǐ bā líng lù , zēng jì yú yáng shàng gǔ wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.