Traditional

隴上行

負羽到邊州,鳴笳度隴頭。
雲黃知塞近,草白見邊秋。

Simplified

陇上行

负羽到边州,鸣笳度陇头。
云黄知塞近,草白见边秋。

Pronounciation

lǒng shàng xíng

fù yǔ dào biān zhōu , míng jiā dù lǒng tóu 。
yún huáng zhī sāi jìn , cǎo bái jiàn biān qiū 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.