Traditional

隱幾

身適忘四支,心適忘是非。
既適又忘適,不知吾是誰。
百體如槁木,兀然無所知。
方寸如死灰,寂然無所思。
今日復明日,身心忽兩遺。
行年三十九,歲暮日斜時。
四十心不動,吾今其庶幾?

Simplified

隐几

身适忘四支,心适忘是非。
既适又忘适,不知吾是谁。
百体如槁木,兀然无所知。
方寸如死灰,寂然无所思。
今日复明日,身心忽两遗。
行年三十九,岁暮日斜时。
四十心不动,吾今其庶几?

Pronunciation

yǐn jī

shēn shì wàng sì zhī , xīn shì wàng shì fēi 。
jì shì yòu wàng shì , bù zhī wú shì shuí 。
bǎi tǐ rú gǎo mù , wù rán wú suǒ zhī 。
fāng cùn rú sǐ huī , jì rán wú suǒ sī 。
jīn rì fù míng rì , shēn xīn hū liǎng yí 。
xíng nián sān shí jiǔ , suì mù rì xié shí 。
sì shí xīn bù dòng , wú jīn qí shù jī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.