Traditional

雨中花令

自是雲溫雨潤。
誚不解,佯嗔偷悶。
傾坐精神,忺人情性,眉際生春暈。
語帶京華清更韻。
聽婭姹,鶯喉嬌穩。
別後相思,心頭欲見,覓個燈花信。

Simplified

雨中花令

自是云温雨润。
诮不解,佯嗔偷闷。
倾坐精神,忺人情性,眉际生春晕。
语带京华清更韵。
听娅姹,莺喉娇稳。
别後相思,心头欲见,觅个灯花信。

Pronunciation

yǔ zhōng huā líng

zì shì yún wēn yǔ rùn 。
qiào bù jiě , yáng chēn tōu mèn 。
qīng zuò jīng shén , xiān rén qíng xìng , méi jì shēng chūn yùn 。
yǔ dài jīng huá qīng gēng yùn 。
tīng yà chà , yīng hóu jiāo wěn 。
bié hòu xiāng sī , xīn tóu yù jiàn , mì gè dēng huā xìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.