Traditional

雨夜排悶

羸病愁燈影,羈懷怯雨聲。
新秋忽已半,垂老若為情?
金印兒嬉事,青編身後名。
何如破窗下,袖手送余生!

Simplified

雨夜排闷

羸病愁灯影,羁怀怯雨声。
新秋忽已半,垂老若为情?
金印儿嬉事,青编身後名。
何如破窗下,袖手送余生!

Pronunciation

yǔ yè pái mèn

léi bìng chóu dēng yǐng , jī huái qiè yǔ shēng 。
xīn qiū hū yǐ bàn , chuí lǎo ruò wéi qíng ?
jīn yìn ér xī shì , qīng biān shēn hòu míng 。
hé rú pò chuāng xià , xiù shǒu sòng yú shēng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.