Traditional

雨夜

暮雨濯殘熱,史官非坐曹。
忍慚靡粟帛,偷暇近詩騷。
屋老孤燈闇,風顛萬木號。
明朝有奇事,江閣看秋濤。

Simplified

雨夜

暮雨濯残热,史官非坐曹。
忍惭靡粟帛,偷暇近诗骚。
屋老孤灯闇,风颠万木号。
明朝有奇事,江阁看秋涛。

Pronunciation

yǔ yè

mù yǔ zhuó cán rè , shǐ guān fēi zuò cáo 。
rěn cán mí sù bó , tōu xiá jìn shī sāo 。
wū lǎo gū dēng àn , fēng diān wàn mù hào 。
míng zhāo yǒu qí shì , jiāng gé kàn qiū tāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.