Traditional

雨晴

小雨初增氣慘淒,新晴差解病沈迷。
虛廊靜院聽松籟,細草甘泉養鹿麛。
寒靄細分山遠近,野歌相應路高低。
孰知倦客蕭然意,水品茶經手自攜。

Simplified

雨晴

小雨初增气惨凄,新晴差解病沉迷。
虚廊静院听松籁,细草甘泉养鹿麛。
寒霭细分山远近,野歌相应路高低。
孰知倦客萧然意,水品茶经手自携。

Pronunciation

yǔ qíng

xiǎo yǔ chū zēng qì cǎn qī , xīn qíng chà jiě bìng chén mí 。
xū láng jìng yuàn tīng sōng lài , xì cǎo gān quán yǎng lù mí 。
hán ǎi xì fēn shān yuǎn jìn , yě gē xiāng yīng lù gāo dī 。
shú zhī juàn kè xiāo rán yì , shuǐ pǐn chá jīng shǒu zì xié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.