Traditional

雪後苦寒行饒撫道中有感

殘雪暮還結,朔風晴更寒。
重裘猶粟膚,連酌無驛顏。
指直不可握,終日縮袖間。
十年走萬裏,何適不艱難。
附火財須臾,攬轡復慨嘆。
恨不以此勞,為國戍玉關。

Simplified

雪後苦寒行饶抚道中有感

残雪暮还结,朔风晴更寒。
重裘犹粟肤,连酌无驿颜。
指直不可握,终日缩袖间。
十年走万里,何适不艰难。
附火财须臾,揽辔复慨叹。
恨不以此劳,为国戍玉关。

Pronunciation

xuě hòu kǔ hán xíng ráo fǔ dào zhōng yǒu gǎn

cán xuě mù huán jié , shuò fēng qíng gēng hán 。
zhòng qiú yóu sù fū , lián zhuó wú yì yán 。
zhǐ zhí bù kě wò , zhōng rì suō xiù jiān 。
shí nián zǒu wàn lǐ , hé shì bù jiān nán 。
fù huǒ cái xū yú , lǎn pèi fù kǎi tàn 。
hèn bù yǐ cǐ láo , wéi guó shù yù guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.