Traditional

雪後龜堂獨坐

閉門屋漏不可居,出門雪泥深尺余。
興闌已回剡溪棹,路滑罷借東家驢。
竹窗兀兀無與語,澆愁賴有酒一壺。
眼花耳熱睡至夜,吹火起讀殘編書。

Simplified

雪後龟堂独坐

闭门屋漏不可居,出门雪泥深尺余。
兴阑已回剡溪棹,路滑罢借东家驴。
竹窗兀兀无与语,浇愁赖有酒一壶。
眼花耳热睡至夜,吹火起读残编书。

Pronunciation

xuě hòu guī táng dú zuò

bì mén wū lòu bù kě jū , chū mén xuě ní shēn chǐ yú 。
xīng lán yǐ huí yǎn xī zhào , lù huá bà jiè dōng jiā lǘ 。
zhú chuāng wù wù wú yǔ yǔ , jiāo chóu lài yǒu jiǔ yī hú 。
yǎn huā ěr rè shuì zhì yè , chuī huǒ qǐ dú cán biān shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.