Traditional

雪晴至後園

寶馬東風擁犢車,碧雞坊裏擅豪華。
南來強作尋春夢,何處如今更有花。

Simplified

雪晴至後园

宝马东风拥犊车,碧鸡坊里擅豪华。
南来强作寻春梦,何处如今更有花。

Pronunciation

xuě qíng zhì hòu yuán

bǎo mǎ dōng fēng yōng dú chē , bì jī fāng lǐ shàn háo huá 。
nán lái qiáng zuò xún chūn mèng , hé chǔ rú jīn gēng yǒu huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.