Traditional

雪行寄褒子

淅瀝覆寒騎,飄飖暗川容。
行子郡城曉,披雲看杉松。

Simplified

雪行寄褒子

淅沥覆寒骑,飘飖暗川容。
行子郡城晓,披云看杉松。

Pronounciation

xuě xíng jì bǎo zǐ

xī lì fù hán qí , piāo yáo àn chuān róng 。
xíng zǐ jùn chéng xiǎo , pī yún kàn shān sōng 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.